అనువుగాని చోట అధికులమనరాదు: నీతి కథ

అనువుగాని చోట అధికులమనరాదు

ఒకసారి దుర్యోధనుడు తన మ్ముళ్లయిన దుశ్శాసనుడు, దుస్సహుడు, దుర్విగాముడు, దర్శదుడుతో హిడింబీ వనానికి విహరార్థం వెళ్ళాడు. రాకరాక ఇన్నాళ్ళకు మరుదులు తన ఇంటికొచ్చినందుకు హిడింబి సంతోషించి, విందు భోజనానికి ఏర్పాట్లు చేసింది.

విందుకు ముందు దుర్యోధనుడు హిడింబితో తన పరాక్రమం గురించి, తన తమ్ముళ్ల పరాక్రమం గురించి చాలాసేపు చెప్పాడు. భీముడు తన కాలిగోటికి పనికిరాడు అన్నాడు. హిడింబి అంతా ఓపికగా వింది.

చివరికి మరుదులు నలుగురికి విందు వడ్డించింది హిడింబి: అందరికీ తలా ఓ పళ్లెం పెట్టి దాన్లో నువ్వులు కూడా వడ్డించింది. అందరూ అన్నీ కలుపుకున్నారు. “నెయ్యి ఏది?" అన్నాడు దుర్యోధనుడు. మేం నెయ్యివాడం. నువ్వుల నూనెనే వాడతాం అన్నది హిడింబి.

"ఈ నువ్వులనుండి నూనె ఎలా వస్తుంది?” అన్నాడు దుర్యోధనుడు ఆశ్చర్యంగా. “ఈ నువ్వుల్లోనుండి నూనె పిండుకో మరిదీ! దానినుండి నూనె కారుతుంది” అన్నది హిడింబి.

దుర్యోధనుడు తన కుడిచేత్తో నువ్వులు చేతిలోకి తీనుకుని గట్టిగా పిండాడు. కాని నూనె రాలేదు. దుర్యోధనుడు ఎంతో ప్రయత్నించాడు. కానీ ఫలితం శూన్యం! వెంటనే హిడింబి తన కుడి అరచేతితో దుర్మోధనుడి కుడి పిడికిలిని ఒడిసిపట్టి గట్టిగా పిండింది.

నువ్వుల నూనెతో సహ దుర్యోధనుడి పిడికిలి నుండి రక్తం కూడా కారి అన్నంలో పడింది. “చూసావా మరిదీ! ఇందాక నీ పరాక్రమం గురించి చాలాసేపు చెప్పావు. నా బలం చూశావ్‌ కదా! భీముని భార్యను నేను.

ఇక భీముని బలం గురించి నీకు నేను వేరే చెప్పనక్కర్లేదు. భీముని ముందు నువ్వెంత? భీముడెప్పుడు ఇక్కడి కొచ్చినా నువ్వుల నూనె పిండుకునే భోజనం చేస్తాడు. నా దగ్గర చెబితే చెప్పాన్‌ కానీ నీ సోదరుడు భీముని దగ్గర నీ ప్రతాపం గురించి చెప్పకు! ఆయన అసలే కోపిష్టి” అన్నది హిడింబి మందలింపుగా, దుర్యోధనుడు సిగ్గుతో చితికిన అరచేతికి కట్టు కట్టుకున్నాడు.

అనువుగాని చోట అధికులమనరాదు:

తెలుగు కొటేషన్స్

Post a Comment

Previous Post Next Post

ADS