మనిషికి బాహ్యరూపం కన్నా లొపల వ్యక్తిత్వం చాలా ఉత్తమమైనది.

మనిషికి బాహ్యరూపం కన్నా లొపల వ్యక్తిత్వం చాలా ఉత్తమమైనది.

ఓ రోజు ఓ అమెరికా దేశపు గొప్ప వ్యాపారస్తుడు ఓడలో ప్రయాణం చేయాల్సి వచ్చింది. అతడి వద్ద బంగారు గడియారం తోపాటు ఎక్కువ విలువ చేసే వస్తువులున్నాయి. అతడికివ్వబడిన గదిలో భారతీయ వ్యాపారస్తుడు కూడా వున్నాడు.

అతడు బట్టతల, బారు మీసాలు, విశాల నేత్రాలతో చూడటానికి గంభీరంగా వున్నాడు. అమెరికా వ్యాపారస్తుడికి అతడి ఆకారం నచ్చలేదు. పైగా అతడికి తన గడియారం, విలువైన వస్తువులు భద్రంగా వుండవేమోనన్న అనునూనం కూడా కలిగింది. వాటిని భద్రపర్చటం చాలా ముఖ్యమని భావించాడు.

అమెరికా వ్యాపారస్తుడు ఓడ కెప్టెన్‌ వద్దకెళ్లి “సార్‌! నా వద్ద బంగారపు గడియారంతో పాటు విలువైన వజ్రాలు, నగలు, విలువైన బహుమతులు వున్నవి. నా గదిలో నాతో పాటు 'ప్రయాణం చేస్తున్న ఇండియా వ్యాపారస్తునిపట్ల నాకంత నమ్మకం కలగటం లేదు.

అయినా అనుమానంతో వుండకూడదని నా విలువైన వస్తువులను మీ సేఫ్‌లో వుంచుకుంటే నాకెంతో మేలు చేసిన వారవుతారు” అనిఅన్నాడు. 

“దాందేముంది సార్‌..! మీరు తప్పకుండా వాటిని మా సేఫ్‌లో దాచుకోండి. ఐతే ఇండియా వ్యాపారస్తుడు మీ కన్నా ముందుగా వచ్చి తన విలువైన సామాన్లని మా సేఫ్‌లో పెట్టాడు .. ఐతే అతడు మిపై అనుమానంను ప్రకటించలేదు” అని చెప్పాడు ఓడ కెప్టెన్‌.

దాంతో మనిషి రూపం కాదు ప్రధానం అని అమెరికా వ్యాపారస్తునికి అర్ధమై సిగ్గుతో తలధించుకున్నాడు.

మనిషికి బాహ్యరూపం కన్నా లొపల వ్యక్తిత్వం చాలా ఉత్తమమైనది.

తెలుగు కొటేషన్స్

Post a Comment

Previous Post Next Post

ADS